AGILS – edelläkävijöiden valinta!

“Oli helppoa sanoa, mitä todella ajattelin ja pystyin heittämään hullujakin ideoita keskusteluun.“
“Minun oli todellakin kuunneltava, mitä toinen hahmo sanoi – en voinut ennustaa vanhaan kokemukseen perustuen, en tiennyt kuka oli tämän hahmon takana.” 
“Taide sai meidät ajattelemaan luovasti ja löytämään yllättäviä ratkaisuja – tämä todella toimii!”
“Vau, en tiennyt, että porukkamme oli niin innovatiivinen!”

AGILS on erilainen. AGILS muuttaa ihmisten tapaa innovoida ja tehdä yhteistyötä!

AGILS – miksi ja miten?

Oli kuunneltava paremmin, kun ei voinut ennalta arvata, mitä toinen hahmo sanoo. ”

”Oli helppo sanoa, mitä oikeasti ajattelee ja heittää uusia ja radikaalejakin ideoita.

”Taide nopeutti luovaan ajatteluun pääsemistä.”

AGILS häivyttää siilot, hierarkiat ja työroolien rajat tarjoten tasavertaisen ympäristön yhteistyölle ja innovoinnille. AGILS hyödyntää uudenlaista sosiaalista 3D-peliteknologiaa, joka mahdollistaa erilaiset vuorovaikutus- ja harjoittelusovellukset. Keskeistä on ihmisten reaaliaikainen vuorovaikutus 3D-hahmojen kautta. Jo yhden session tulokset voivat olla ratkaisevia, on sitten kysymyksessä toiminnan kehittäminen organisaatioissa tai kokemusten jakaminen vertaisryhmässä.

AGILS sisältää tieteelliselle tutkimukselle perustuvan käyttäytymismallin ja peliteknologian päälle rakennetun turvallisen ja innostavan ympäristön. 3D-ihmishahmojen käyttäminen syventää kokemusta ja vahvistaa keskittymiskykyä. AGILS auttaa pääsemään työroolien taakse ja aidosti kiinnittämään huomion siihen mitä sanotaan, ei siihen kuka sen sanoo. Tuloksena on mahdollisuus löytää uusia, radikaaleja ratkaisuja ja ajatuksia – ohitamme itsestäänselvyydet.

AGILS -sovellusten avulla voidaan merkittävästi säästää aikaa ja kustannuksia. Se toimii täysin hajautettuna, osallistujien ei tarvitse matkustaa eikä poistua työpaikaltaan. AGILS ei vaadi erityisiä välineitä, tavallinen tietokone ja verkkoyhteys riittävät. Kaikki tapahtumat tallennetaan lokiin. Tämän ansiosta jälkikäteinen analysointi on helpompaa ja tehokkaampaa kuin perinteisissä työpajoissa, kokouksissa tai koulutustilanteissa. Sessiot voidaan myös toteuttaa ilman fasilitaattoria, mikä säästää kustannuksia ja aikaa. Lisäksi vältetään fasilitaattorin tietoinen tai tiedostamaton ohjaus kohti tiettyä lopputulosta, mikä usein rajoittaa luovien ideoiden esiintuloa.

Voit luoda käyttäjätilin tai muuttaa käyttäjätietojasi AGILS teknologia-sivustolla

Innovointi ja yhteistyö uusiksi

Kokeile AGILS AI Galleriaa. Se soveltuu mm. innovointiin, osallistamieen, strategiatyöhön ja luovaan ongelman ratkaisuun. Sen tavoitteena on tuottaa yhdessä innovatiivisia ajatuksia, ideoita ja näkökulmia mihin tahansa itse asetettuun ajankohtaiseen haasteeseen.  Innovointigalleriaa voidaan käyttää myös vertaisryhmien työkaluna tai terapian apuvälineenä. Sovelluksessa hyödynnetään taidetta luovan ajattelun katalysaattorina. 

Simuloi ketteriä ja lean – menetelmiä

Agile Avenue on lean ja ketterien menetelmien simulointiin ja harjoitteluun kehitetty skenaario. Se soveltuu erityisesti haastavien, itseohjautuvaan toimintatapaan liittyvien,  vuorovaikutustilanteiden harjoitteluun. Sessioissa voidaan käyttää oman projektin aitoja tehtäviä oppimisen tukena.

AGILS Oppimissimulaatiot

Lisäksi AGILS -alustalla voidaan helposti, nopeasti ja kustannustehokkaasti toteuttaa asiakaskohtaisia sovelluksia erilaisten haastavien vuorovaikutustilanteiden harjoitteluun. Oppimista tehostavat muun muassa sosiaalisista paineista vapaa ympäristö ja valitun harjoittelutilanteen kokeminen eri osapuolten näkökulmista. Tilanteet voivat liittyä esimerkiksi asiakaspalveluun, johtamiseen, haastaviin keskusteluihin potilaan kanssa tai tiimityöhön leikkaussalissa.

AGILS ja taustalla oleva tutkimustieto

AGILS perustuu systeemiseen ajatteluun – miten systeemin osien keskinäiseen riippuvuussuhteeseen liittyen pieni interventio pieneen osaan systeemiä voi saada suuren muutoksen aikaan koko systeemissä (Eija Mäkirintalan soveltavan kasvatustieteen väitöskirja: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-4949-1). Myös R.M. Ryanin ja E.D. Decin itseohjautuvuusteoria, joka perustuu kolmelle perustarpeelle (omaehtoisuus, kyvkkyys ja yhteisöllisyys), on keskeinen. Luovassa ajattelussa hyödynnetään mm. Theresa Amabilen, Edward de Bonon ja Gregory Bernsin teorioita. AGILS -teknologia sisältää patentoidun tarinamoottorin, jonka ansiosta sovellusten rakenne on ainutlaatuinen (ohjaava, mutta samalla itseohjautuvuutta tukeva).

Sovellukset toimivat PC/Windows (Win 7 tai uudempi) ja Mac OS/X (10.11.8. tai uudempi) -ympäristöissä. Palvelinyhteys vaatii verkkoyhteyden. AGILS ei aseta mitään erityisiä suorituskykyvaatimuksia laitteille tai verkoille. Toimiva laite ja verkkoyhteys riittävät.

Osallistujien kommentteja

”Hieno kokemus – Tajusin, että minun on opittava kuuntelemaan. En voinut ennalta arvata, mitä tuttu henkilö sanoo, kun edessä oli uusi hahmo”
”Sama kysymys, samat ihmiset – silti saimme uusia lähtöjä ja vanhoja lähtöjä uudella tavalla muotoiltuna meidän strategiaprosessiimme”
”Etätöissä häiritsee, kun olemme fyysisesti eri paikoissa. AGILS -galleriassa tuli mahtava tunne siitä, että olemme samassa huoneessa yhdessä tiiminä”

Vertaisryhmistä kuultuja kommentteja

Nuorten ryhmä: ”Idea 10, toteutus 9 – saadaanko tämä heti kouluhinkin”
Nuorten ryhmä: ”AGILS -galleriassa puhuin asioista, joita en olisi koskaan puhunut ryhmässä, enkä edes terapeutin kanssa”
”En olisi koskaan etsinyt apua alkoholiongelmaani normaali vastaanotolta tai perinteisestä vertaisryhmästä – tämä oli mielenkiintoinen uusi juttu”